Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει τη χρήση ΚΟΜΠΟΣΤ στις καλλιέργειες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

Το υπεύθυνο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Πολιτική (Science for Environmental Policy) δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης περιπτώσεων (case study) ευρείας κλίμακας, που συμπεριέλαβε 30 μακροχρόνιες έρευνες σε 13 σημεία σε Ευρώπη και Κίνα1.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργήσιμων εδαφών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη οργανικής ύλης στο έδαφος μπορεί να αυξήσει την απόδοση των καλλιεργειών και τη σταθερότητα του εδάφους. Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η βιολογική γεωργία συνήθως παράγει χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία, αλλά παρέχει συστάσεις για τον τρόπο μείωσης αυτού του «χάσματος απόδοσης», υπογραμμίζοντας παράλληλα τις θετικές πτυχές της βιολογικής γεωργίας.

Η καλή υγεία του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία, καθώς και για την παροχή «περιβαλλοντικών» υπηρεσιών στην κοινωνία, όπως ο καθαρισμός των υδάτων και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. Δεδομένου ότι η αναζωογόνηση του εδάφους πρόκειται για μια πολύ αργή διαδικασία, το έδαφος θεωρείται όλο και περισσότερο ως μη ανανεώσιμος πόρος όσον αφορά τις ανθρώπινες κλίμακες χρόνου.

Οι ερευνητές ανέλυσαν αποτελέσματα από 30 μακροπρόθεσμα πειράματα σε 13 περιπτωσιολογικές μελέτες στην Ευρώπη και την Κίνα, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου iSQAPER της Ε.Ε., για να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο τέσσερις γεωργικές πρακτικές διαχείρισης επηρέασαν τέσσερις δείκτες ποιότητας του εδάφους. Τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώθηκαν με στοιχεία από 42 μακροχρόνια πειράματα σε ολόκληρη την Κίνα και 402 παρατηρήσεις από μια εκτεταμένη ανασκόπηση των γεωργικών μελετών από όλο τον κόσμο2.

Οι τέσσερις πρακτικές ήταν: η προσθήκη οργανικής ύλης στο έδαφος, η αγρανάπαυση, η αμειψισπορά και, σε ευρύτερο επίπεδο, η βιολογική γεωργία. Οι τέσσερις δείκτες ποιότητας εδάφους ήταν: η περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες στο έδαφος, το pH, η σταθερότητα των αδρανών και ο αριθμός των γαιοσκωλήκων. Η μελέτη εξέτασε επίσης τις επιπτώσεις αυτών των πρακτικών στην απόδοση των καλλιεργειών.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι η προσθήκη οργανικής ύλης έχει θετική επίδραση και στους τέσσερις δείκτες και επίσης και στην απόδοση της καλλιέργειας (σε σύγκριση με τη μη-χρήση οργανικής ύλης).

 

Η BIOSOLIDS SA, πρωτοπόρος στον τομέα παραγωγής και εφαρμογής πλούσιων σε οργανική ουσία εδαφοβελτιωτικών προϊόντων μέσω της κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων, εφαρμόζει πλήρως τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και παρέχει στους γεωργούς και καλλιεργητές μια φυσική λύση για τη θρέψη του εδάφους και την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειάς τους.

 

  1. Science for enviromental policy
  2. Bai, Z., Caspari, T., Gonzalez, M.R. et al. (2018). Effects of agricultural management practices on soil quality: A review of long-term experiments for Europe and China. Agriculture, Ecosystems & Environment. 265: 1–7.