ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ BIOSOLIDS ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΟΜΠΟΣΤ


ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
 • Υπολείμματα κήπου, δεντροστοιχιών, γκαζόν κλπ
 • Υπολείμματα οινοποιίας και ζυθοποιίας
 • Υπολείμματα βιομηχανιών επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων
 • Φυτικά υπολείμματα από βιομηχανική επεξεργασία καλλιεργειών (π.χ. από εκκοκιστήρια βάμβακος)
 • Φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών (π.χ. άχυρο, καλαμιές)
 • Υπολείμματα ξύλου (π.χ. πριονίδι, κλαδέματα)
 • Προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα δημοτικών απορριμμάτων

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

 • Λύση στο ζήτημα της σύννομης διάθεσης υπολειμμάτων των βιομηχανιών
 • Λύση στο ζήτημα της ορθολογικής αξιοποίησης διάθεσης των οργανικών υπολειμμάτων των καλλιεργειών
 • Λύση στο ζήτημα της διάθεσης υπολειμμάτων των τοπικών δήμων (ιλύς, κλαδέματα, υπολείμματα κήπου κ.τ.λ.)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης υπολειμμάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Ο ρυπαίνων πληρώνει Τήρηση της αρχής της εγγύτητας και της αυτάρκειας Ευθύνη του παραγωγού για τη διαχείριση των υπολειμμάτων του Προτεραιότητα στην ανάκτηση Αύξηση ειδικού τέλους ταφής υπολειμμάτων ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 B) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών υπολειμμάτων» ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων» Στόχος η μείωση των βιοαποικοδομήσιμων υπολειμμάτων προς υγειονομική ταφή Μη αποδοχή υπολειμμάτων που είναι υγρά, μυρίζουν, έχουν μεγάλη βιοσυσσώρευση και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»