ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ BIOSOLIDS

είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αντικείμενο: Η παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων μέσω της κομποστοποίησης βιομάζας και στερεών αποβλήτων.

Η επεξεργασία της ιλύος που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΠΟΣΤ

Ως προς τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, βελτιώνει τη δομή και μειώνει την πυκνότητά του, καταπολεμά τη διάβρωση και αυξάνει την ικανότητα κατακράτησης νερού.

Ως προς τις χημικές ιδιότητες του εδάφους, σταθεροποιεί το pH και βελτιώνει την κατακράτηση θρεπτικών στοιχείων μέσω της αύξησης της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων.

Ως προς τις βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, παρέχει θρεπτικό οργανικό υλικό και καταπολεμά τις αρρώστιες των φυτών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΠΟΣΤ

Το κομπόστ είναι βελτιωτικό εδάφους, που έχει προκύψει από ελεγχόμενη αερόβια αποσύνθεση οργανικών υλικών, βιολογικά σταθερό, πλούσιο σε χουμικά, κατάλληλο για την ανάπτυξη φυτών.

Έχει σκούρο καφέ χρώμα / Είναι εύθρυπτο και χαλαρό / Έχει γήινη μυρωδιά

Διεργασία Περιγραφή
Προεπεξεργασία Ανάμιξη υλικών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών
Ενεργός κομποστοποίηση Διάστρωση των υλικών σε σειράδια προκαθορισμένων διαστάσεων και τακτικός μηχανικός αερισμός με χρήση ειδικού αναστροφέα
Ωρίμανση Αναδιαμόρφωση των σειραδίων σε μεγαλύτερους σωρούς και αραίωση του αερισμού
Ραφινάρισμα Κοσκίνηση του προϊόντος/συσκευασία