ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΑ : Οι κάτωθι γενικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης μεταξύ της «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (στο εξής «Εταιρεία») και των εκάστοτε πελατών της (στο εξής «Πελάτης»), συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που γίνονται μέσω του e-shop της Εταιρείας. Διαφοροποίηση των όρων που διέπουν μία συγκεκριμένη πώληση σε σχέση με τους παρόντες όρους θεωρείται ότι ισχύει μόνον αν αναφέρεται ρητά στην έντυπη προσφορά της Εταιρείας ή το τιμολόγιο πώλησης ή σε ειδική έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και Πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Η προθεσμία πληρωμής κάθε πώλησης είναι η αναφερόμενη στο εκάστοτε τιμολόγιο ή σε έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και Πελάτη. Για πωλήσεις που γίνονται μέσω του e-shop, η πληρωμή γίνεται βάσει της επιλογής του Πελάτη, εκ των προσφερόμενων σε αυτόν επιλογών (π.χ. μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, με αντικαταβολή κ.ο.κ) και υπό τους εκεί αναφερόμενους όρους που ισχύουν για κάθε επιλεγόμενο τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση υπέρβασης συμφωνηθείσας προθεσμίας πληρωμής, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία θα χρεώνει τόκους υπερημερίας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεχθεί να λάβει επιταγές του Πελάτη ή πελατών του, η εξόφληση της πώλησης θα θεωρείται οριστική μόνο κατόπιν είσπραξης της επιταγής και όχι με τη λήψη της. Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη είσπραξης ή εμβάσματος μετρητών ή ηλεκτρονικού μέσω αποτύπωσης της πληρωμής (π.χ. χρέωση κάρτας ή ηλεκτρονικό έμβασμα).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία ενδέχεται να αποκλίνει μερικώς από τις αναφερόμενες στην εμπορική τους αλληλογραφία ή στο e-shop ημερομηνίες παράδοσης και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση, εκτός αν έχει οριστεί άλλως σε ειδική μεταξύ τους συμφωνία ακριβόχρονης παράδοσης. Η παράδοση γίνεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και ο εφαρμοζόμενος όρος πώλησης είναι ο Ex Works, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο τιμολόγιο πώλησης ή αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως, ως εγγράφου νοούμενης και της εκ μέρους του Πελάτη επιλογή τινός άλλου τόπου παράδοσης μέσω του e-shop της Εταιρίας και υπό τους εκεί αναφερόμενους όρους που θα ισχύουν για κάθε προσφερόμενο τρόπο και τόπο παράδοσης.

ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Σε πωλήσεις που γίνονται στην έδρα της Εταιρείας, αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φόρτωση και στοιβασία των προς μεταφορά προϊόντων είναι ο Πελάτης και ο μεταφορέας που αυτός έχει επιλέξει. Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για τυχόν φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή ζημίες που τυχόν προκύψουν κατά τη μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους, ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία, εναπόκειται δε στον Πελάτη η ασφάλιση της μεταφοράς σε ασφαλιστική εταιρία με όρους της επιλογής του. Αν συμφωνηθεί η με επιπλέον χρέωση παράδοση των πωλούμενων προϊόντων σε άλλο τόπο, υπεύθυνη για τα παραπάνω είναι η Εταιρεία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ : Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποσότητα των παραδιδόμενων προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο κατά το χρόνο της παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και όχι μετά την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου, Τυχόν αμφισβητήσεις του Πελάτη ως προς την ποιότητα, τη συσκευασία ή οποιονδήποτε άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρεία μόνο εφόσον διατυπωθεί εγγράφως εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με την Εταιρεία και όχι αργότερα από 15 ημέρες από την ημέρα παραλαβής, τα δε επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι στην αυτή κατάσταση, όπως αρχικά παραδόθηκαν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ : Ο Πελάτης οφείλει να αποθηκεύει, να μεταφέρει και, εν γένει, να διαχειρίζεται τα προϊόντα σύμφωνα με τους τυχόν ειδικούς όρους που αναγράφονται στη συσκευασία τους, στα prospectus ή την ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε οφείλει να τα προστατεύει από τη βροχή, την ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία ή την έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Η εκ μέρους του Πελάτη προοριζόμενη χρήση των προϊόντων θα πρέπει να είναι αυτή που συνιστά η Εταιρεία και αναγράφεται είτε στη συσκευασία, είτε σε prospectus, είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο τρόπος και η ασφάλεια της χρήσης των προϊόντων εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη και επιμέλεια του Πελάτη και τελικού χρήστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Η Εταιρεία εφαρμόζει τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και λεπτομέρειες σχετικά με αυτό μπορείτε να δείτε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, η εκ μέρους της Εταιρείας τήρηση και χρήση προσωπικών δεδομένων που ο Πελάτης θα θέσει αυτοβούλως ή σε εκπλήρωση των αναγκαίων φορολογικών διατυπώσεων (όπως η επωνυμία, η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο ΑΦΜ και στοιχεία ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής) θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των μεταξύ αυτού και της Εταιρείας εμπορικών συναλλαγών και δεν θα διαβιβάζονται προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των περιπτώσεων υποχρεωτικής από τη Νομοθεσία διαβίβασης (π.χ. κατά την υποβολή συγκεντρωτικών δηλώσεων για πελάτες). Το περιεχόμενο, η συχνότητα και λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με τις μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας συναλλαγές προστατεύονται από την Εταιρεία ως απόρρητες και η Εταιρεία δεσμεύεται ότι, πέραν της περίπτωσης υποχρεωτικής ανακοίνωσής τους στα πλαίσια εκπλήρωσης φορολογικών ή εν γένει διοικητικών της υποχρεώσεων, δεν θα τις ανακοινώσει προς οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ : Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων προς τον Πελάτη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.